14063979401

 

عضو انجمن تحقیقات طب سنتی ایران برای تقویت قوای جنسی نکات مهمی را عنوان کرد.علیرضا صفربالی پزشک و عضو انجمن تحقیقات طب سنتی ایران اظهار داشت: اگر مزاج و یا سوءمزاج در ضعف نیروی جنسی مردان درست تشخیص داده نشود و تجویز دارو و غذای متناسب با آن صورت نپذیرد، نه تنها نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود، بلکه نتیجه عکس نیز دیده خواهد شد. به گفته وی تاکید فراوان بر سلامت سایر اعضاء (اعضاء رئیسه) توجه به دستگاه گوارش به عنوان محلی برای هضم و جذب غذا که در واقع ماده اصلی تشکیل دهنده منی شده است. توجه به کلیه‌ها به عنوان یکی از علل ایجاد شهوت از اهمیت زیادی برخوردار است.

عضو انجمن تحقیقات طب سنتی ایران اضافه کرد: استفاده از غذا یکی از ارکان درمان کاهش تولید منی است و تاکید بیشتر بر استفاده از غذا نسبت به دارو در درمان شده است. ناظم جهان در اکسیر اعظم می‌نویسد: “در تقویت نیروی جنسی فایده غذا از دارو بیشتر است و باید که غذا بسیار دهند “.ابن سینا نیز در کتاب قانون بیان می‌کند: ” و بدان در تقویت نیروی جنسی بیشترین اعتماد بر اغذیه است که در آن ماده زیاد و برانگیختن قوه وجود دارد”.